Információk

Adatvédelem

Adatvédelemmel kapcsolatos információk

1. A személyes adatok védelme, az érintettek tájékoztatása
Az Ügyfelek (természetes személyek) személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről szóló 2016/679/EU rendelet (a továbbiakban: „Általános rendelet” vagy „GDPR”) szerint történik.

Az érintettek, azaz az Előfizetők – természetes személyek – az Általános Rendelet 13. cikke értelmében jogosultak arra, hogy a személyes adatok megszerzésekor tájékoztatást kapjanak az adatkezelőtől. A Szállító, mint az Általános Szabályzat szerinti személyes adatok kezelője ezúton megteszi, és az alábbi információkat adja meg:

1.1 Az adminisztrátorral kapcsolatos információk és az alapvető feltételek
A személyes adatok kezelője a Segafredo Zanetti Hungária Kft., amely az érintettek – ügyfelek személyes adatait az Általános Rendeletnek megfelelően kezeli.

Előfizetők – a természetes személyek úgynevezett érintettek. Az érintett nem jogi személy. A jogi személyre vonatkozó adatok nem minősülnek személyes adatnak, kivéve a jogi személynél a természetes személyek elérhetőségeit.

Adminisztrátor elérhetőségei: Segafredo Zanetti Hungária Kft., 1143 Budapest, Stefánia út 101-103, e-mail elérhetőség: info@segafredo.hu

Személyes adatnak minősül az Általános Rendelet, mint minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó adatot, azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy bizonyos azonosítóra való hivatkozással, például e természetes személy neve, azonosító száma, helyadatai, hálózati azonosítója vagy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több speciális eleme.

Feldolgozás: személyes adatokkal vagy személyes adatok készleteivel végzett minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet automatizált eljárások segítségével vagy anélkül hajtanak végre, mint például gyűjtés, rögzítés, elrendezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, ellenőrzés, felhasználás , közzététel továbbítással, terjesztéssel vagy bármilyen más közzététellel, elrendezéssel vagy kombinációval, korlátozással, törléssel vagy megsemmisítéssel.

1.2 A kezelt személyes adatok köre
Az érintettek (Előfizetők – természetes személyek) adatkezelő által kezelt személyes adatai, mint például: név, vezetéknév, lakcím, személyi igazolvány szám, adószám, születési idő, e-mail cím, telefon.

1.3 Az adatkezelés célja, jogcíme, ideje és módja
Az adatkezelő jogosult az érintettek személyes adatainak kezelésére:

a) A megkötött adásvételi szerződés teljesítése céljából. Személyes adatok e célból történő megadása nélkül az ügyintéző nem tudja kiszállítani az árut. Az adatkezelőnek nincs szüksége az érintettek hozzájárulására a személyes adatok e célból történő feldolgozásához.
Az emiatt kezelt személyes adatokat az adatkezelő az áru átadásától számított 5 évig kezeli, az adásvételi szerződés teljesítésével kapcsolatos panaszok és esetleges jogviták rendezése esetén.

b) Jogi kötelezettség teljesítése céljából. A Megrendelők számlázási adatai az adatbázisban számla formájában akkor is megmaradnak, ha az érintett a Szállító adatbázisában való regisztrációját törli. A Szállító által kiállított számlákat a kibocsátásuktól számított 10 évig archiváljuk. A számlakibocsátás jogi okának dokumentálása miatt a Megrendelővel kötött adásvételi szerződések is archiválásra kerülnek a szerződés megszűnésétől számított 10 évig.
A fent említett célokra a szerződés teljesítése és az ügyintéző jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése miatti személyes adatok kezelése az e célok teljesítéséhez szükséges mértékben és az eléréséhez szükséges ideig, vagy az általa közvetlenül kikötött ideig történik. törvényi előírásokat. A személyes adatokat ezután töröljük vagy anonimizáljuk.

c) Az érintett hozzájárulása alapján marketingkommunikáció, hírlevél stb. küldése céljából. Ezt a hozzájárulást az érintett külön dokumentum formájában adja meg. Ezt a hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja. Az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok kezelése a hozzájárulás megadásának időtartama alatt történik, ill. a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásának az érintett általi visszavonását megelőző napig. A személyes adatokat ezután töröljük vagy anonimizáljuk.
Az adatkezelő automatikusan és manuálisan kezeli a személyes adatokat. Az ügyintéző minden olyan manuális és automatizált tevékenységről nyilvántartást vezet, amely során személyes adatot kezelnek.

1.4 Tájékoztatás az érintettek jogairól
A személyes adatok alanyaként azonosítható természetes személy, aki személyazonosságát igazolja, az alábbi jogokkal rendelkezik:

a) Személyes adatokhoz való hozzáférés joga.
Ez egyrészt magában foglalja azt a jogot, hogy az adminisztrátortól:

annak megerősítése, hogy személyes adatokat kezel-e,

tájékoztatás az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akik számára a személyes adatot hozzáférhetővé tették vagy fogják, az adatkezelés tervezett időpontjáról, az adatkezelőtől a helyesbítés vagy törlés kérésére való jogosultság meglétéről az érintettre vonatkozó személyes adatokról vagy kezelésük korlátozásáról, vagy az adatkezelés ellen tiltakozni, panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, a személyes adatok forrására vonatkozó minden rendelkezésre álló információval kapcsolatban, ha nem az adatokból szerezték be. az a tény, hogy automatizált döntéshozatalra kerül sor, beleértve a profilalkotást is, a megfelelő biztosítékokról az adatok EU-n kívüli továbbításakor,

abban az esetben, ha ez más személyek jogait és szabadságait, valamint a személyes adatok másolatát nem érinti hátrányosan.

A Megrendelő által kért fenti információkat és közléseket a Szállító térítésmentesen biztosítja. Ismételt kérés esetén a Szállító jogosult ésszerű díjat felszámítani a személyes adatok másolatáért. A személyes adatok és információk kezelésének megerősítéséhez való jog a Szállító info@segafredo.hu e-mail címére küldött e-mailben gyakorolható.

b) A pontatlan adatok helyesbítéséhez való jog
A Megrendelőnek, mint érintettnek joga van helyesbíteni a pontatlan személyes adatokat, amelyeket a Szolgáltató kezel róla.

c) Törlési jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat törölje, ha az adatkezelő nem bizonyítja, hogy ezen személyes adatok kezelésének jogos okai vannak. Az érintett a személyes adatok törléséhez való jogát e-mailben gyakorolhatja az adatkezelő elektronikus címére: info@segafredo.hu. A törlést az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb az érintett kérelmének kézhezvételétől számított 14 napon belül végrehajtja.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett a panasz elbírálásáig jogosult az adatkezelés korlátozására, ha a személyes adatok pontosságát, kezelésének indokait tagadja, vagy az adatkezelés ellen tiltakozik, e-mailben a személyes adatok megadásával. rendszergazda info@segafredo.hu.

e) A helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásáról szóló értesítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatok helyesbítése, törlése vagy a kezelés korlátozása esetén az adatkezelő értesítse.

f) A személyes adatok hordozhatóságához való jog
Az érintett jogosult a rá vonatkozó és az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban történő hordozhatóságához, valamint kérheti az adatkezelőtől ezen adatok másik adatkezelőnek történő továbbítását. Abban az esetben, ha e jog gyakorlása hátrányosan érintheti harmadik személyek jogait és szabadságait, az érintett kérelmét nem lehet teljesíteni.

g) A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának joga
A személyes adatok marketing célú kezeléséhez adott hozzájárulás bármikor visszavonható. A fellebbezést kifejezetten, közérthetően és bizonyos akaratnyilvánítás mellett kell benyújtani, akár e-mailben az adminisztrátor info@segafredo.hu elektronikus címére, akár postai úton az adminisztrátor jelen feltételek bevezetőjében megadott címére.

h) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is
Az érintett jogosult arra, hogy ne legyen olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés tárgya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonló módon jelentősen érintené. Az adatkezelő kijelenti, hogy nem hoz automatizált döntéseket emberi ítélet befolyása nélkül, amelyek az érintettekre nézve joghatással járnak.

i) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal való kapcsolatfelvétel joga
Az érintett jogosult felvenni a kapcsolatot a (https://www.naih.hu)

j) Személyes adatok védelme.
Az adatkezelő biztonságos adatbázisban gyűjti és tárolja az érintett által megadott személyes adatokat, valamint az adásvételi szerződés végrehajtása során, elektronikus információhordozókon keresztül megszerzett technikai jellegű személyes adatokat. Az adatkezelő a személyes adatokat a lehető legnagyobb mértékben védi a technikai fejlettségnek megfelelő modern technológiák alkalmazásával. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden lehetséges, jelenleg ismert intézkedést megtett annak érdekében, hogy ezeket az adatokat harmadik személyek illetéktelen beavatkozása ellen megvédje.

A személyes adatok biztonságának súlyos megsértésének észlelése esetén az adatkezelő köteles azt indokolatlan késedelem nélkül, de lehetőség szerint a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül bejelenteni a felügyeleti hatóságnak, és gondoskodni a megfelelő jogorvoslatról.

k) A személyes adatok egyéb címzettjei – adatfeldolgozók.
Az ügyintéző az adásvételi szerződésekből eredő kötelezettségeinek és kötelezettségeinek teljesítése során harmadik feleket, különösen külső szállítmányozó cégeket vesz igénybe az áruk Vásárlókhoz történő eljuttatása céljából. Ezekkel a szállítási társaságokkal feldolgozási szerződéseket kötött.

Az adatkezelő a jogszabályi kötelezettségei teljesítése keretében személyes adatokat továbbíthat a vonatkozó jogszabályok által létrehozott közigazgatási szerveknek, hatóságoknak. Az érintett tudomásul veszi, hogy az adatkezelő jogszabály alapján kötelezhető személyes adatok megadására vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítésére (például bírósági vagy közigazgatási eljárás keretében).

A személyes adatok külföldre nem kerülnek továbbításra.

l) Titoktartás

Az adatkezelők és a személyes adatok egyéb címzettjei, akik az érintettek személyes adatait kezelik, kötelesek bizalmasan kezelni a személyes adatokat és azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyek nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a személyes adatok biztonságát. Ugyanakkor ez a titoktartás az érintettel fennálló szerződéses jogviszony megszűnése után is fennáll. A személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem adjuk ki harmadik félnek.

LEGFRISSEBB HÍREK